Infolinia: +48 600 608 444

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 5/RPO z dnia 14.12.2018
w ramach projektu RPKP.01.06.02-04-0254/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ARTMETAL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ-00-04-028/16) w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP. 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Artmetal RPOKUJPOM162 ZO5 20181214.pdfInformujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego 5/RPO na dostawę systemu magazynowania i załadunku, 1 szt. Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez AMF PRO Marcin Fiedur; wartość oferty wybranej do realizacji: 25 400,00 PLN netto. Protokół z porównania ofert jest dostępny dla zainteresowanych Oferentów w siedzibie Zamawiającego”.

Web Design